ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,545
เดือนที่แล้ว
1,732
ปีนี้
8,843
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
13,230
ไอพี ของคุณ
3.236.124.77


-:- ประชาสัมพันธ์โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
-:- รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มิ.ย.64 
-:- รายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ มิ.ย.64 
-:- รายชื่อผูู้ถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มิ.ย. 64 
-:- รายชื่อผู้ถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ มิ.ย. 64 
-:- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน18ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (E-learning) 
-:- ประกาศศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 
-:- เทศบาลตำบลศิลาแลง รณรงค์การลดพลังงานในสำนักงาน ลดโลกร้อน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
-:- จดหมายข่าว เทศบาลตำบลศิลาแลง ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 
เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา
ประเพณีท้องถิ่น การเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปี 2564
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลง ปลัดเทศบาล กองการศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล และประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในตำบลศิลาแลง เรื่องการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระดับตำบลศิลาแลง (ศปก.ต.ศิลาแลง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้เข้าระบบกักตัว 14 วันตามมาตราการของจังหวัดน่าน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบถังขยะเพื่อแยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้กับหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อประชาสัมพันธ์และลดปัญหาการทิ้งหน้ากากอนามัยไม่ถูกที่ ลดการแพร่กระจายเชื้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจุกปากซอยบ้านนายถวิล ช่างทอง บ้านฝาย หมู่ที่7 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง สายเหมืองหลวงนาโป่งขามจุดนานายเล็ก ช่างเหล็ก ถึงจุดนานางแพนภัค โนพวน หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเเละขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดบ้านเฮี้ยหมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วยหาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝายหมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง ถนนสายบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเเละขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดบ้านเฮี้ยหมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วยหาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝายหมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง ถนนสายบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง สายเหมืองหลวงนาโป่งขามจุดนานายเล็ก ช่างเหล็ก ถึงจุดนานางแพนภัค โนพวน หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจุกปากซอยบ้านนายถวิล ช่างทอง บ้านฝาย หมู่ที่7 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและ ขยายใหล่ทางสายหน้าวัดบ้านเชื้ย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตาดลำเหมืองสายเหมืองหลวงนา โป้งขาม จุดนานายเล็ก ช่างเหล็กถึงจุดนานางแพนภัค โนพวน บ้านตอนไขย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำ กัดเซาะตลิ่ง ถนนสายบ้านหัวดอย - บ้านเซี้ย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกd (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วย หาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึง ลำเหมืองนายาว บ้านฝ่าย หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๕-๐๐๕ เส้นทางสายบ้านตีนตก - ตำบลป่ากลาง บ้านตีนตกตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๕-๐๐๓ เส้นทางสายบ้านดอนไชย - บ้านผาเวียง บ้านดอนไชยตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้านตีนตก ม.4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านหัวตุย ม.1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง สายเหมืองหลวงนาโป่งขามจุดนานายเล็ก ช่างเหล็ก ถึงจุดนานางแพนภัค โนพวน หมู่ที่3 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วยหาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝายหมู่7 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง ถนนสายบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย หมู่ที่6 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเเละขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดบ้านเฮี้ยหมู่ที่1 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1 สายศาลา-สามแยกเชื่อมทางหลวงตีนตกไปบ้านมอญ ช่วงที่ 2 สายสามแยกวัดศาลา-ลำเหมืองวังผาแท่น 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงศ์และบ้านนายบุญผาย ขระเขื่อน ถึงบ้านนายเอนก อุมมี บ้านฝาย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง นน.ถ15-004 สายบ้านหัวน้ำ-บ้านตีนตก 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้านตีนตก ม.4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้านตีนตก ม.4 
นอนนาปัว
แพวผ้าฝ้าย ขนมจีนห้วยขา
ม่อนละอองคำโฮมสเตย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ