ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
105
เดือนที่แล้ว
2,487
ปีนี้
11,782
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
16,169
ไอพี ของคุณ
3.229.142.104


-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาซ่อมเเซมถนนสายบ้านดอนไชย - พระธาตุศิลาแลง - บ้านหัวน้ำ 
-:- วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศิลาแลง 
-:- ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection System - CPIS)  
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
-:- ประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มะม่วงน่าน แปรรูป ปี 2564 
-:- QR Code ไฟล์สื่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
-:- ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  
-:- รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ค.64 
-:- รายชื่อผู้รับเบี้ยพิการ ก.ค.64 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลศิลาแลงได้รับมอบไม้ค้ำยันและไม้เท้าจากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่านเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
กิจกรรม Big Cleaning Day
เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสมเร็จ พันชน ถึงบ้านนางมาลี ช่างเหล็ก หมู่ที่3 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายทางเข้าบ่อขยะ บ้านหัวดอย หมู่ที่6 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจุกปากซอยบ้านนายถวิล ช่างทอง บ้านฝาย หมู่ที่7 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง สายเหมืองหลวงนาโป่งขามจุดนานายเล็ก ช่างเหล็ก ถึงจุดนานางแพนภัค โนพวน หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเเละขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดบ้านเฮี้ยหมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วยหาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝายหมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง ถนนสายบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเเละขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดบ้านเฮี้ยหมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วยหาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝายหมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายทางเข้าบ่อขยะ บ้านหัวดอย หมู่ที่6 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสมเร็จ พันชน ถึงบ้านนางมาลี ช่างเหล็ก หมู่ที่3 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจุกปากซอยบ้านนายถวิล ช่างทอง บ้านฝาย หมู่ที่7 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและ ขยายใหล่ทางสายหน้าวัดบ้านเชื้ย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตาดลำเหมืองสายเหมืองหลวงนา โป้งขาม จุดนานายเล็ก ช่างเหล็กถึงจุดนานางแพนภัค โนพวน บ้านตอนไขย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำ กัดเซาะตลิ่ง ถนนสายบ้านหัวดอย - บ้านเซี้ย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกd (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วย หาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึง ลำเหมืองนายาว บ้านฝ่าย หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๕-๐๐๕ เส้นทางสายบ้านตีนตก - ตำบลป่ากลาง บ้านตีนตกตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๕-๐๐๓ เส้นทางสายบ้านดอนไชย - บ้านผาเวียง บ้านดอนไชยตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง สายเหมืองหลวงนาโป่งขามจุดนานายเล็ก ช่างเหล็ก ถึงจุดนานางแพนภัค โนพวน หมู่ที่3 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่สายนาห้วยหาญ จุดนานายสมศักดิ์ หาญยุทธ ถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝายหมู่7 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง ถนนสายบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย หมู่ที่6 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเเละขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดบ้านเฮี้ยหมู่ที่1 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1 สายศาลา-สามแยกเชื่อมทางหลวงตีนตกไปบ้านมอญ ช่วงที่ 2 สายสามแยกวัดศาลา-ลำเหมืองวังผาแท่น 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงศ์และบ้านนายบุญผาย ขระเขื่อน ถึงบ้านนายเอนก อุมมี บ้านฝาย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง นน.ถ15-004 สายบ้านหัวน้ำ-บ้านตีนตก 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้านตีนตก ม.4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้านตีนตก ม.4 
นอนนาปัว
แพวผ้าฝ้าย ขนมจีนห้วยขา
ม่อนละอองคำโฮมสเตย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ