ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาตำบลศิลาแลง

ศิลาแลงเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบัว ตอนบนของจังหวัดน่าน ในอดีต ราวพุทธสตวรรษที่ ๑๘ ซาวไทยกลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของพญาภูคา
ได้เข้าครอบครองพื้นที่ดินสร้างบ้านแปงเมืองย่าง อันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านในสมัยโบราณ และเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาสูงเกือบสองพันเมตร
ปกคลุมด้วยทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำธาร และเป็นที่ให้ชุมซนได้แทรกตัวอยู่อาศัย

หมู่บ้านในเขตตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เกือบทั้งหมด เป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายไทลื้อหรือกลุ่มซนที่เรียกตัวเองว่า "ลื้อ"
เป็นกลุ่มซาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท (ไต) ซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่แคว้นสิบสอง ปันนาทางตอนบนของประเทศจีน ไทลื้อได้อพยพเข้ามาอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ
กระจายอยู่ในภาคเหนือตอนบน มีหลักฐานว่าซาวไทลื้อได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ในสมัยพระยากาวิละแห่งนครเวียงพิงค์ (เชียงใหม่)
ส่วนหนึ่งอพยพเพราะถูกกวาดต้อนเป็นเชลย อีกส่วนหนึ่งอพยพเช้ามาเพราะถูกคุกคามจากการสู้รบกับคนต่างเผ่า

แต่เดิมตำบลศิลาแลงมีเขตการปกครองรวมกับตำบลบัวโตยมีนายวิโรจน์ สมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกำนัน ต่อมาได้มีการแยกเขตการปกครองใหม่
โดยแยกหมู่บ้าน จำนวน ๓๙ หมู่บ้าน ออกจากตำบล แล้วให้ชื่อว่า "ตำบลศิลาแลง " โดยมีปลัดดำรง ทรงประศาสตร์ เป็นผู้ตั้งชื่อตำบลและมีนายแสวง นำวงศ์
ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลศิลาแลงคนแรกโดยตั้งแต่จัดตั้งตำบลศิลาแลงมีกำนันทั้งหมดมาแล้วทั้งหมด ๘ คน

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีการแบ่งแยกหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของตำบลศิลาแลงจำนวน ๓ หมู่บ้านโดยได้จัดตั้งเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลป่ากลางในปัจจุบัน
และต่อมาก็มีการแยกหมู่บ้านในความรับผิดชอบของตำบล ศิลาแลงอีกครั้งหนึ่ง จำนวน  หมู่บ้านโดยได้จัดตั้งเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลภูคา
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีการแบ่งแยกไปจัดตั้งตำบลใหม่ของทั้ง ๓๓ หมู่นั้น ตำบลศิลาแลงจะมีหลายซาติพันธุ์ ทำให้ทัศนคติ คำนิยม ความคิด
หลายสิ่งหลายอย่างมีความแตกต่างกันทำให้เกิดความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกได้ง่าย ต่างจากปัจจุบันที่ตำบลศิลาแลงมีจำนวนหมู่บ้านเหลือเพียง 8 หมู่บ้าน
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ มีเพียง 2 หมู่บ้าน ที่เป็นคนพื้นเมือง คือ บ้าศาลาหมู่ 2 และบ้านนาแลหมู่ 8 แต่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการพัฒนาต่อไปเพราะพื้นฐานทางประเพณี
วัฒนธรรม ทัศนคติ ที่ไม่แตกต่างกันมาก ทำใหม่รู้สึกเกิดความแตกต่างทางชาติพันธุ์ โดยบ้านนาแล เป็นหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2547 แยกมาจากบ้านศาลา

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลจาก "สภาตำบล" เป็น "เป็นองค์การปริหารส่วนตำบล"
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
เมื่อวันที่ 27 ตุกาคม 2542 โดยปัจจุบันมีผู้บริหารมาเเล้ว 6 คน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันคือ นายสหพล หาญยุทธ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1    นายมณเฑียร ช่างเหล็ก 23 กุมภาพันธ์ 2540 - 22 กุมภาพันธ์ 2542
2    นายผ่อง ฑีฆาวงค์ 1 มีนาคม 2542 - 10 พฤษภาคม 2544
3    นายผ่อง ฑีฆาวงค์ 2 กรกฎาคม 2544 - 22 มิถุนายน 2548
4    นางรำแพน โนพรวน 27 ตุลาคม 2552 - 22 มกราคม 2557
5    นายธนายุทธ ทีฆาวงค์ 2 มีนาคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2564
6    นายสหพล หาญยุทธ 28 มีนาคม 2564  - ปัจจุบัน