ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
11-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-256030 เม.ย. 2565
2การนำราคากลางของที่ดินมาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่30 เม.ย. 2565
3พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับแก้ไขที่ 1330 เม.ย. 2565
4พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับแก้ไขที่ 1430 เม.ย. 2565
5พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 249630 เม.ย. 2565
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 253430 เม.ย. 2565
7พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-ฉบับที่-5-พ.ศ.254530 เม.ย. 2565
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้้องถิ่น พ.ศ. 254230 เม.ย. 2565
9พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254230 เม.ย. 2565
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256230 เม.ย. 2565
11พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.256230 เม.ย. 2565
12พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256230 เม.ย. 2565
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ี 2.) พ.ศ.256030 เม.ย. 2565
14พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 254630 เม.ย. 2565
15พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256130 เม.ย. 2565
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254730 เม.ย. 2565
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท. พ.ศ.254330 เม.ย. 2565
18พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254930 เม.ย. 2565
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254230 เม.ย. 2565
20พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254930 เม.ย. 2565

1 2   >>  >|