ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
252
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น25 เม.ย. 2565
2ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.255825 เม.ย. 2565
3ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 255825 เม.ย. 2565
4ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256125 เม.ย. 2565
5ประกาศคณะกรรมการกลางก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล25 เม.ย. 2565
6ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.255825 เม.ย. 2565
7ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ. 255825 เม.ย. 2565
8ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน จำนวน 8 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลต่างๆ ประกาศเมื่อ 255825 เม.ย. 2565
9ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256225 เม.ย. 2565
10ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256225 เม.ย. 2565
11ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 256025 เม.ย. 2565
12ประกาศ ก.ท.จ. น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาล พ.ศ. 256230 เม.ย. 2564
13ประกาศ ก.ท.จ. น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 (แก้ไขการโอนและรับโอน)30 เม.ย. 2564
14ประกาศ ก.ท.จ. น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาล พ.ศ. 256230 เม.ย. 2564
15หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. มท 0809.4/ว2347 ลว.14 มิ.ย. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. เทศบาล อบต. สำหรับตำแหน่งวิทยฐานะ30 เม.ย. 2564
16ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น30 เม.ย. 2564
17ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256530 เม.ย. 2564
18ประกาศ ก.ท.จ. น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 256129 เม.ย. 2564
19ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255829 เม.ย. 2564
20ประกาศ ก.ท.จ. น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256229 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|