ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,440
เดือนที่แล้ว
2,798
ปีนี้
1,440
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
30,731
ไอพี ของคุณ
54.162.69.45

1
กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2565 กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2565 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินรางวัลและของขวัญวันเด็กจาก นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงพร้อมด้วยทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้มี รายนามแนบท้าย ในการนี้ เทศบาลตำบลศิลาแลงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

10 มกราคม 2565

กิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายประเสริฐ มูลคำ รองนายกเทศมนตรี นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด และงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม : คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน มอบที่คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 ชุด ให้กับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชน แก้ไขและลดปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิล นำขยะไปสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการลดปัญหาขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชนต่อไป

06 มกราคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ,โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน,โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
24 ธันวาคม 2564

 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลศิลาแลง

09 พฤศจิกายน 2564

โครงการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน (หน่วยบริหารด้านการจัดการทุนเพื่อพัฒนาระดับพื้นที่) ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพิ่มรายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลศิลาแลง (ทำลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้าน)

07 ตุลาคม 2564

สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงและงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด ได้สนับสนับมอบชุดตรวจ Antigen test kit จำนวน 50 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง เพื่อนำไปใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศิลาแลงต่อไป

04 ตุลาคม 2564

ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 7-10 กันยายน 2564 ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี (ICT) เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นพื้นฐานในด้าน ICT และกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กปฐมวัยรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

22 กันยายน 2564

ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 โดยจัดทำโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง“ดินสอวิเศษ”,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 13 กันยายน 2564 ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 โดยจัดทำโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง“ดินสอวิเศษ” เพื่อช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่คิดเป็น ทำเป็น และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

22 กันยายน 2564

โครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เปิดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก รุ่นที่ 1 บ้านหัวดอยและบ้านเฮี้ย โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง เพื่อปลูกจิตสำนึกและมุ่งเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะพลาสติกในชุมชน เพื่อนำขยะที่ได้ไปบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เช่น การนำขยะไปรีไซเคิลประดิษฐ์เป็นสิ่งของนำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะที่แยกไปอัดเป็นขยะก้อนเพื่อนำไปขายเพิ่มมูลค่าให้ขยะต่อไป

07 กันยายน 2564

กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลศิลาแลง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยยืนยันเคสไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง และสำรวจพื้นที่เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคต่อไป

07 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลศิลาแลงโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ที่ปรึกษานายก ปลัดเทศบาล หัวหน้า สป.และนักพัฒนาชุม ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ/พิการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ที่ปรึกษานายก ปลัดเทศบาล หัวหน้า สป.และนักพัฒนาชุม ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ/พิการ โดยได้รับงบประมานจากกองทุนฟื้นฟู อบจ.น่าน จำนวน 27,000 บาท

30 สิงหาคม 2564

ขยะพลาสติกในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงประสานงานกับบริษัทกรีนไลท์เพื่อรับซื้อขยะพลาสติกอัดก้อนจากชุมชนตำบลศิลาแลง จากการนำขยะพลาสติกมาคัดแยกและนำมาอัดก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ และมีการรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน และนำขยะมารีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชนตำบลศิลาแลง

25 สิงหาคม 2564

การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตราย และได้ดำเนินการเก็บขนจัดส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ปี วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน

19 สิงหาคม 2564

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ได้กล่าวเปิดการประชุมการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำสู่การจัดทำแผนฯ กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาและภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ให้กับกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน และกองการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

13 สิงหาคม 2564

เรื่อง  สถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดตั้งสถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ระดับตำบล โดยใช้สถานที่พระธาตุศิลาแลง บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลศิลาแลงต่อไป

09 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)