ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
4,716
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
9,103
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253519 ต.ค. 2563
2พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 253519 ต.ค. 2563
3กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255819 ต.ค. 2563
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.25627 ต.ค. 2563
5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ.25487 ต.ค. 2563
6ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 25557 ต.ค. 2563
7ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.25447 ต.ค. 2563
8ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการโอนสาธารณูปฏภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมยอื่นและการอนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค7 ต.ค. 2563
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25527 ต.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25597 ต.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25627 ต.ค. 2563
12ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 25627 ต.ค. 2563
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 25357 ต.ค. 2563
14พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25587 ต.ค. 2563
15พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25627 ต.ค. 2563
16พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 25227 ต.ค. 2563
17พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 25357 ต.ค. 2563
18พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607 ต.ค. 2563
19พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 7 ต.ค. 2563
20พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในกระประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.25627 ต.ค. 2563

12  >> >|