กองการศึกษา

นางสาววนัชพร อนุจร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางภัณฑิลา ธินันท์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางคนึง พันชน
ครู (คศ.2)

นางสาวพิมพา หาญยุทธ
ครู(คศ.2)
นางวิชญาพร ก้อนสมบัติ
ครู(คศ.2)
นางสาววิไลวรรณ อินไทย
ครู(คศ.2)

นางจุรีพร วังลังการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจุรีพร วังลังการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก