กองคลัง

นางรัตน์ปาวี เขียวหาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปรานอม คำชั่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกัญจพร ตันกุระ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายเรืองฤทธิ์ โวทาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นายวชิระ ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

นางดาราณี วรรณภพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายชนาธิป ลือยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้