กองช่าง

นายทันนพ มินทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมภพ สมมุติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายบวรศักดิ์ เสียงหวาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสิทธิกร-กองแก้ว
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นายวรากร-โนพวน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า