การป้องกันและปราบปรามทุจริต (ITA)

1.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต        เอกสารดาวน์โหลด

2.คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์          เอกสารดาวน์โหลด

3.  ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศิลาแลง          เอกสารดาวน์โหลด

4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร          เอกสารดาวน์โหลด

5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารดาวน์โหลด

6. มาตรการป้องกันการรับสินบน          เอกสารดาวน์โหลด

7.  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม            เอกสารดาวน์โหลด

8. คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม          เอกสารดาวน์โหลด

9. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ          เอกสารดาวน์โหลด

10. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต         เอกสารดาวน์โหลด

11.  บันทักการแจ้งเวียนประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร        เอกสารดาวน์โหลด

12.แผนบริหารความเสี่ยง              เอกสารดาวน์โหลด

13.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม           เอกสารดาวน์โหลด

14.  รายงานการรับเรื่องร้องการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         เอกสารดาวน์โหลด

15.ประกาศแนวทางให้เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    เอกสารดาวน์โหลด

16.  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศิลาแลง  ประจำปี  พ.ศ.  2562      เอกสารดาวน์โหลด

17. รายงานผลการบันทึกข้อมูล e-plannacc       เอกสารดาวน์โหลด

18. คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์          เอกสารดาวน์โหลด

19. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปี  2563      เอกสารดาวน์โหลด

20. รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมประจำปี  2562    เอกสารดาวน์โหลด

21. คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริหารรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เอกสารดาวน์โหลด