ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. รายงานสรุปการลา  ครึ่งปีแรก  ประจำปี 2563           เอกสารดาวน์โหลด

2.  รายงานการชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  ประจำปี 2562         เอกสารดาวน์โหลด

3. รายงานการแจ้งซ่อมไฟฟ้า  ประจำปี 2562              เอกสารดาวน์โหลด

4.สรุปผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปี  2562              เอกสารดาวน์โหลด

5. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ประจำปี  2562         เอกสารดาวน์โหลด