คณะผู้บริหาร

นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง
นายผ่อง ทีฆาวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง
นายธวัช ยานันท์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง
นายสุทธิ ศรีธิวงค์
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง