งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

1.งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562            เอกสารดาวน์โหลด

2.งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563