ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายกลางบ้านหัวตุย บ้านเฮี้ย หมู่ 1ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ประกาศจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายกลางบ้านหัวตุย บ้านเฮี้ย หมู่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายกลางบ้านหัวตุย บ้านเฮี้ย หมู่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือสายนานอก บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

5.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือสายนานอก บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือสายนานอก บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

7.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งลำน้ำกูน บริเวณฝายนาวัว บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร

8.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งลำน้ำกูน บริเวณฝายนาวัว บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งลำน้ำกูน บริเวณฝายนาวัว บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

10.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายข้างถนนหน้าโรงเรียนชุมชน ถึง ทางเข้าป่าสุสาน บ้านหัวดอย หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร

11.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายข้างถนนหน้าโรงเรียนชุมชน ถึง ทางเข้าป่าสุสาน บ้านหัวดอย หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายข้างถนนหน้าโรงเรียนชุมชน ถึง ทางเข้าป่าสุสาน บ้านหัวดอย หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร

13.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งและท้ายฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร

14.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งและท้ายฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ หมู่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งและท้ายฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ หมู่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

16.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรไหล่ทาง สี่แยกบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรไหล่ทาง สี่แยกบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรไหล่ทาง สี่แยกบ้านหัวดอย-บ้านเฮี้ย บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

19. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดแลบะขยายไหล่ทาง สายบ้านนายน้อม ถึงบ้านนายยืนยง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

20.ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายน้อม ถึงบ้านนายยืนยง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

21.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดแลบะขยายไหล่ทาง สายบ้านนายน้อม ถึงบ้านนายยืนยง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดแลบะขยายไหล่ทาง สายบ้านนายน้อม ถึงบ้านนายยืนยง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

23.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดแลบะขยายไหล่ทาง  สายป่าอ้อย บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

24.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดแลบะขยายไหล่ทาง  สายป่าอ้อย บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

25.ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง  สายป่าอ้อย บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดแลบะขยายไหล่ทาง  สายป่าอ้อย บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

27.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายคำกลิ้ง บ้านตีนตก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร

28.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายคำกลิ้ง บ้านตีนตก หมู่ที่ 4ดาวน์โหลดเอกสาร

29.ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายคำกลิ้ง บ้านตีนตก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดเอกสาร

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายคำกลิ้ง บ้านตีนตก หมู่ที่ 4ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

31.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงศ์และบ้านนายบุญผาย ขระเขื่อน ถึงบ้านนายเอนก อุมมี บ้านฝาย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

32.เอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงศ์และบ้านนายบุญผาย ขระเขื่อน ถึงบ้านนายเอนก อุมมี บ้านฝาย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

33.ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงศ์และบ้านนายบุญผาย ขระเขื่อน ถึงบ้านนายเอนก อุมมี บ้านฝาย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการอสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงศ์และบ้านนายบุญผาย ขระเขื่อน ถึงบ้านนายเอนก อุมมี บ้านฝาย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

35.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยหาญ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

36.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยหาญ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยหาญ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

38.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตถึงแยกฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร

39.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตถึงแยกฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตถึงแยกฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

41.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอำพร หาญยุทธ บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร

42.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอำพร หาญยุทธ บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอำพร หาญยุทธ บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

44.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานประจำหมู่บ้านศาลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

45.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานประจำหมู่บ้านศาลา หมู่ที่ 2ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานประจำหมู่บ้านศาลา หมู่ที่ 2ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

47.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบลวดตาข่ายจุดที่ 1ลำน้ำกูน บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

48.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบลวดตาข่ายจุดที่ 2ลำน้ำกูน บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบลวดตาข่ายจุดที่ 1ลำน้ำกูน บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายผสมผสานแบบลวดตาข่ายจุดที่ 2ลำน้ำกูน บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประจำปีงบประมาณ 2563

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านเฮี้ย-หัวดอย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก บ้านหัวน้ำ-ฝายแก้ง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมพนังกันตลิ่งพังท้ายฝายนายาว บ้ายฝาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านเฮี้ย-หัวดอย หมู่ที่ 6  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

5. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านเฮี้ย-หัวดอย หมู่ที่ 6  ดาวน์โหลดเอกสาร

6.ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปป่าสุสานบ้านศาลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

7.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปป่าสุสานบ้านศาลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

8.ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปา ของเทศบาลตำบลศิลาแลง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

9.ประกาศประกวดราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก บ้านหัวน้ำ-ฝายแก้ง ม.5ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

10.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมพนังกันตลิ่งพังท้ายฝายนายาว บ้ายฝาย หมู่ที่ 7  ดาวน์โหลดเอกสาร

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก บ้านหัวน้ำ-ฝายแก้ง ม.5ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปป่าสุสานบ้านศาลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังกันตลิ่งพังท้ายฝายนายาว บ้ายฝาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านเฮี้ย-หัวดอย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร

15.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งลำน้ำกูน และท้ายฝายทุ่งวัด บริเวณสะพานบ้านเฮี้ย หมู่ 1ดาวน์โหลดเอกสาร

16.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งลำน้ำกูน และท้ายฝายทุ่งวัด บริเวณสะพานบ้านเฮี้ย หมู่ 1ดาวน์โหลดเอกสาร

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งลำน้ำกูน และท้ายฝายทุ่งวัด บริเวณสะพานบ้านเฮี้ย หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

18.ประกาศจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายเมืองคำ ถึงบ้านนายบุญลอง หาญยุทธ บ้านหัวน้ำ ม.5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

19.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายส่าง ทีฆาวงศ์ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เตชะพิมพ์ บ้านหัวน้ำ ม.5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง    ดาวน์โหลดเอกสาร

20.ประกาศจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสิงห์คำ อุ่มมี บ้านเฮี้ย หมู่ 1ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดเอกสาร

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสิงห์คำ อุ่มมี บ้านเฮี้ย หมู่ 1ดาวน์โหลดเอกสาร

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายส่าง ทีฆาวงศ์ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เตชะพิมพ์ บ้านหัวน้ำ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายเมืองคำ ถึงบ้านนายบุญลอง หาญยุทธ บ้านหัวน้ำ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร

24. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1 สายศาลา-สามแยกเชื่อมทางหลวงตีนตกไปบ้านมอญ ช่วงที่ 2 สายสามแยกวัดศาลา-ลำเหมืองวังผาแท่น ดาวน์โหลดเอกสาร

25.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง นน.ถ15-004 สายบ้านหัวน้ำ-บ้านตีนตก ดาวน์โหลดเอกสาร

26.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1 สายศาลา-สามแยกเชื่อมทางหลวงตีนตกไปบ้านมอญ ช่วงที่ 2 สายสามแยกวัดศาลา-ลำเหมืองวังผาแท่น ดาวน์โหลดเอกสาร

27.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง นน.ถ15-004 สายบ้านหัวน้ำ-บ้านตีนตก ดาวน์โหลดเอกสาร

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1 สายศาลา-สามแยกเชื่อมทางหลวงตีนตกไปบ้านมอญ ช่วงที่ 2 สายสามแยกวัดศาลา-ลำเหมืองวังผาแท่น ดาวน์โหลดเอกสาร

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง นน.ถ15-004 สายบ้านหัวน้ำ-บ้านตีนตก ดาวน์โหลดเอกสาร

30. ประกาศจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองสายนายาว จุดบ้านนายอุทัย อุ่นเรือน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

31. ประกาศจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาฃ สายบ้านนางชื่น ใหม่น้อยถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝาย หมู่ 7ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร

32.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมือง สายข้างบ้านนางประเนียม เนตรทิพย์ บ้ายฝาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร

33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาฃ สายบ้านนางชื่น ใหม่น้อยถึงลำเหมืองนายาว บ้านฝาย หมู่ 7ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการดาดลำเหมือง สายข้างบ้านนางประเนียม เนตรทิพย์ บ้ายฝาย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างดาดลำเหมืองสายนายาว จุดบ้านนายอุทัย อุ่นเรือน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร

36.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดสายบ้านนายมงคล ต๊ะแก้ว ถึงบ้านนายเด่น ช่างเหล็ก บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

37.ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดสายบ้านนายมงคล ต๊ะแก้ว ถึงบ้านนายเด่น ช่างเหล็ก บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร