ระเบียบอื่นๆ

1.การศึกษาบุตร
2.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3.พัสดุ
4.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5.ภาษีบำรุงท้องที่

6. ควบคุมอาคาร

7.จัดสรรที่ดินกลาง

8.ประกาศเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ

9.ระเบียบขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

10. ระเบียบเบี้ยยังชีพ

11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

12. ระเบียบเงินอุดหนุนใหม่

13. กิจการตลาด

14. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

15. พรบ.สาธารณสุข-2535

16. ระเบียบกิจการที่เป็นอันตราย

17. พรก.กิจการบ้านเมืองที่ดี-1

18. พรบ.อำนวยความสะดวก-1

19. 23.ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ-1

20. 22.งานสารบรรณ 1

21. 1-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

22. การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

23. การขอใช้รถยนต์ราชการ

24. ระเบียบการลา2555

25.   ระเบียบว่าด้วยการศึกษาของบุตร ปี 62

26. หนังสือซักซ้อมแนวทางการประเมิน

27. คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู

28. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู

29.หลักเกณฑ์ประเมินครู61c

30. คู่มือ การลงข้อมูล e-plannacc

31.คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. 2561

32.เงินทดแทนพนักงานจ้าง

33.แนวทางการแต่งตั้งสายบริหาร

34.ประกาศโครงสร้างและตำแหน่ง ปี62

35.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเงินเดือน

36.ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับตำแหน่ง

37.

38.

39.

40.