รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

1.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาตม 2562                      เอกสารดาวน์โหลด

2.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562               เอกสารดาวน์โหลด

3.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562                    เอกสารดาวน์โหลด

4.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563                    เอกสารดาวน์โหลด

5.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563                เอกสารดาวน์โหลด

6.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563                     เอกสารดาวน์โหลด

7.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563                   เอกสารดาวน์โหลด

8.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563               เอกสารดาวน์โหลด

9.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563                  เอกสารดาวน์โหลด

10.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

11.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

12.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 

ปีงบประมาณ 2562

1.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาตม 2561            เอกสารดาวน์โหลด

2.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561      เอกสารดาวน์โหลด

3.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561            เอกสารดาวน์โหลด

4.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562            เอกสารดาวน์โหลด

5.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562        เอกสารดาวน์โหลด

6.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562              เอกสารดาวน์โหลด

7.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562            เอกสารดาวน์โหลด

8.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562        เอกสารดาวน์โหลด

9.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562            เอกสารดาวน์โหลด

10.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562        เอกสารดาวน์โหลด

11.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562          เอกสารดาวน์โหลด

12.รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562         เอกสารดาวน์โหลด