รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2.
3.
4.
5.