สมาชิกสภา

นางประเนียม เนตรทิพย์
ประธานสภา ทต.ศิลาแลง
นางบุญยวง บริคุต
รองประธานสภา ทต.ศิลาแลง
นางนงนุช บริคุต
สมาชิกสภาเขต1
นายพนม แก้วเทพ
สมาชิกสภาเขต2
นายชูชีพ ลือยศ ส
มาชิกสภาเขต1
ด.ต.สมัคร ช่างหล็ก
สมาชิกสภาเขต2
นายธีระพงค์ ยานันท์
สมาชิกสภาเขต1
นายสมชัย สุทธรัตนเศรษฐ
สมาชิกสภาเขต2
นายบุญนัก โนพวน
สมาชิกสภาเขต1
นายพีระพงค์ ลือยศ
สมาชิกสภาเขต1