สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561ดาวน์โหลดเอกสาร

3.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

4.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

5.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

6.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

8.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

9.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

10.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

11.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

12.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประจำปีงบประมาณ 2563

1.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

4.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

5.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

6.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน  2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

8.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม  2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

9.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

10.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม  2563  ดาวน์โหลดเอกสาร