สำนักงานปลัดเทศบาล

นางชุติมา เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวกัญจิรา อินต๊ะกัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรุ่งรัศมี หาญยุทธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเอกชัย-อุตรชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววงค์เดือน เตชนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าเอกนาวิน-อิ่มเอี่ยม
จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวปิยะฉัตร เจนวินิจฉัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางยุพิน หาญยุทธ
คนงานทั่วไป (สำนักงานปลัด)
นายเสกสรรค์ โนพวน
พนักงานขับรถยนต์