หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           เอกสารดาวน์โหลด
2. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา          เอกสารดาวน์โหลด
3. ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน          เอกสารดาวน์โหลด
4. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง          เอกสารดาวน์โหลด
5. แผนหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร      เอกสารดาวน์โหลด
6. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร            เอกสารดาวน์โหลด

7. ประกาศผลคะแนนระดับดีเด่น ครึ่งปีแรก  ประจำปีงบประมาณ  2563          1. เอกสารดาวน์โหลด   2. เอกสารแนบท้าย

8. ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศิลาแลง        เอกสารดาวน์โหลด

9.  รายงานการดำเนินการบริหารงานบุคคล  ประจำปี  2562             เอกสารดาวน์โหลด

10. รายงานความพึงพอใจ  ประจำปี  2562          เอกสารดาวน์โหลด