แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.แผนการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร  

2.แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร

4.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลดเอกสาร

5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปี 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปี 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

7.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปี 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

8.แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร

9.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

11.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปี 25623 ดาวน์โหลดเอกสาร