แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  2563                  เอกสารดาวน์โหลด 

2. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ครึ่งปีหลัง  2562          เอกสารดาวน์โหลด

3. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ครึ่งปีแรก  2563          เอกสารดาวน์โหลด