แผนดำเนินงานประจำปี

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น              *1 แผนพัฒนาท้องถิ่น   *2ส่วนที่2      *3ส่วนที่3     *4ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล-61-65

2.รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายประจำปี  พ.ศ.  2561          เอกสารดาวน์โหลด

3.รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ  พ.ศ.  2562           เอกสารดาวน์โหลด

4.แผนการดำเนินงานประจำปี        แผนการดำเนินงาน

5. การติดตามและประเมินผลแผน        เอกสารดาวน์โหลด