การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.การแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง        เอกสารดาวน์โหลด

2. การแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง        เอกสารดาวน์โหลด

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน          เอกสารดาวน์โหลด

4. รายงานการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    เอกสารดาวน์โหลด