ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  ประกาศรายชื่อผู้ที

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาคนงานทั่วไปตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาคนงานทั่วไปตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more