งบแสดงฐานะการเงินและงบดำเนินงาน

1.งบแสดงฐานะการเงินและงบดำเนินงานประจำปี 2562

2.งบแสดงฐานะการเงินและงบดำเนินงานประจำปี 2563