ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศเทศบาล เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งลำน้ำกูน และท้ายฝายทุ่งวัด บริเวณสะพานบ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1      เอกสารดาวน์โหลด

2.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือดและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

3.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสิงห์คำ อุ่มมี บ้านเฮี้ย หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

4.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายส่าง ทีฆาวงศ์ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เตชะพิมพ์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร

5.ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทางสายบ้านนายคำเมืองถึงบ้านนายบุญลอง หาญยุทธ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร

6.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือดและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสาร