ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม

มาตรฐานคุณธรรม  และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล    เอกสารดาวน์โหลด