พันธกิจ

  1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีมาตราฐาน

  2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  3. ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการ ปละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  5. ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แบะภูมปัญญาท้องถิ่น

  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

  7. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล