วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า

มุ่งสู่การพัฒนา แบบยั่งยืน

ยึดหลัการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

มีทรัพยากรธรรมชาติ  อุดมสมบูรณ์

เพิ่มพูนผลผลิต  ทางการเกษตร

เน้นการท่องเที่ยว  เชิงอนุรักษ์