สำนักปลัดเทศบาล

ระเบียบ/กฎหมาย  งานนโยบาลและแผนฯ

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานการเจ้าหน้าที่

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานพัฒนาชุมชน

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานสาธารณสุข

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานธุรการ/สารบรรณ

1.

2.

3.