สำนักปลัดเทศบาล

ระเบียบ/กฎหมาย  งานนโยบาลและแผนฯ

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานการเจ้าหน้าที่

1.การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2.คู่มือการทำบัตร

3.คู่มือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (1)

4.คู่มือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5.ระเบียบการลา2555

6.ระเบียบว่าด้วยการศึกษาบุตร

7.หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

8.ระเบียบการฝึกอบรม

9.ระเบียบพนักงานจ้างของเทศบาล

ระเบียบ/กฎหมาย  งานพัฒนาชุมชน

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานสาธารณสุข

1.พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ.2535

2.พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.

2.

3.

ระเบียบ/กฎหมาย  งานธุรการ/สารบรรณ

1.

2.

3.