แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

1.แผนจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563     เอกสารดาวน์โหลด

2.แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 และแบบรายงานผลการดำเนินงาน ผด.3 ตามแผนงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร