แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

1.แผนจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563     เอกสารดาวน์โหลด

2.แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร