แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาล

1.แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1

2.แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

3.แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

4.แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4